منابع آزمون جامع راهنمایان و مدیریت فنی

/منابع آزمون جامع راهنمایان و مدیریت فنی
منابع آزمون جامع راهنمایان و مدیریت فنی۱۳۹۷-۹-۱ ۰۶:۳۴:۳۴ +۰۰:۰۰

منابع آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

 

منابع آزمون جامع مدیریت فنی بند ب