یکشنبه مورخ 5 اردیبهشت 98

 

ساعت ۱۴ تا ۱۶ درس شناخت صنعت گردشگری 

ساعت ۱۶ تا ۱۸ درس بازاریابی گردشگری

ارائه می گردد.

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه