شنبه مورخ  1400/07/03ساعت 14درس شناخت صنعت گردشگری

– ساعت 16درس معماری ایران و جهان برگزارخواهد شد.