21 فوریه (سوم اسفند)

روز جهانی راهنمایان گردشگری گرامی باد.

راهنمایان گردشگری، گروهی از جامعه هستند که به عنوان سفیران صلح شناخته می‌شوند. این گروه نقش پر رنگی در کمک به جوامع محلی، شناساندن ظرفیت‌های کشور و نگهداری از میراث ملموس و ناملموس کشور دارند. در میان افراد فعال در صنعت گردشگری، راهنمایان به عنوان یکی از اصلی‌ترین افراد در مواجهه با گردشگران قرار دارند.