🧩ماسك من ! از تو محافظت ميكند،
🧩ماسك تو ! از من محافظت ميكند.

♻️موسسه آموزشي پيشگامان آوا پارسه