برگزاري كلاس مجازي در موسسه آوا پارسه
درس صدور و فروش بلیط دوره
مدرس: استاد حسین زاده

درس فرانت آفیس
مدرس : استاد شهبازی

حضور در کلاس برای تمامی فراگیران این دوره الزامی می باشد.