شنبه مورخ ۹۸/02/14

ساعت ۱۴ تا ۱۶ درس فنون و مهارت های تورگردانی

ساعت ۱۶ تا ۱۸ درس شناخت اماکن تاریخی

ارائه می گردد.

غیبت در درس فنون و مهارت ( بلا استثنا ) منجر به حذف درس خواهد شد.

 

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه