دوره  آموزشی توانمندسازی (فرانت آفیس)
آداب و رفتار حرفه ای در صنعت گردشگری
سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳
توسط موسسه آموزش پیشگامان آواپارسه برگزار گردید .
مدرس:استاد شهبازی

جهانگردی هتلداری آواپارسه