آشنایی با جنگل های شمال و گونه های درختی هیرکانی (98)

کارگاه آموزشی تکمیلی تکنیک ها و مهارهای تور گردانی98 (تئوری و عملی)

کارگاه آموزشی مقدماتی تکنیک ها و مهارهای تور گردانی98 (تئوری و عملی)

کارگاه آموزشی تکنیک ها و مهارهای تور گردانی 97 (مقدماتی و تکمیلی) گروه دوم

کارگاه آموزشی تکنیک ها و مهارهای تور گردانی97 (مقدماتی و تکمیلی) گروه اول

آشنایی با جنگل های شمال و گونه های درختی جنگل هیرکانی ( مرحله دوم)

آشنایی با جنگل های شمال و گونه های درختی جنگل هیرکانی ( مرحله اول)

کارگاه گردشگری الکترونیک

کارگاه مدیریت بحران