موسسه آموزش جهانگردی و هتلداری پیشگامان آوا پارسه  موفق به کسب استاندارد بین المللی آموزش ( IWA2 )  گردید.