📣کارگاه مجازی رایگان پيشگامان آوا پارسه
🔸عنوان ‌: آینده گردشگری پس از کرونا
🎙مدرس : رامين ذبيح مند
📝تاریخ : دوشنبه 22 اردیبهشت
🔅زمان : ساعت 16 الی 17
〽️جهت شرکت در این کارگاه در زمان
تعیین شده روي لینک زیر کلیک نمائيد و پس از وارد نمودن نام و نام خانوادگي خود، به كارگاه ملحق شوید.

http://lms.maziar.ac.ir/b/ava-k6n-kqx