🧧کارگاه حضوری رایگان پيشگامان آوا پارسه
📌عنوان ‌: قوانین و مقررات گردشگری
🔖تاریخ : شنبه 12 مهر
⏱زمان : ساعت 14