دوره: استاندارد های بین المللی در راهنمایی موزه

تاریخ برگزاری:11 و 12 خردادماه

مدت دوره:16ساعت

مکان برگزاری:مازندران_آمل_خیابان هراز-آفتاب22_موسسه پیشگامان آواپارسه

نحوه اجرا: کالسیک و میدانی کارگاهی

نوع دوره:تخصصی

ساعت شروع وپایان دوره:9صبح الی 16 عصر

هزینه دوره:50000تومان

سطح دوره:مقدماتی

تسهیلگران:مدرسین رسمی ملی WFTGA

دکتربنفشه فراهانی – مهندس رحمت ا…ذبیحمند –  خانم مریم رضاصفت – خانم مهدیه جهانگیر

سرفصلها:

روزاول

1. مقدمه معرفی دوره ، اهداف ، معرفی تسهیلگران، معرفی استانداردهای WFTGA، معرفی شرکت کنندگان ، اعالم برنامه دوره و نحوه اجرا

2.آموزش کلاسیک:

12: آشنایی با انواع موزه

22 آشنایی با نحوه گردآوری اطالعات مورد نیاز و جمع بندی اطلاعات

32 نحوه کنترل استرس و روش های علبه بر استرس

42 زمانبدی و مذپدیریت زمان و ارائه موثر اطالعات در زمان طالیی

2-5تکنیک های پاسخ به سوال

62 نحوه صحیح جایگیری راهنما و مدیریت چیدمان گروه

72چگونگی استقپفاده از زبان بدن استفاده از عالئم و اشارات در موزه

82 ایمنی در موزه و حفظ ایمنی و سالمت گروه

92 نحوه صحیح مدیریت زمان و تعامل با محیط

3. اجرای عملی

(بازدید از موزه تاریخی شهر آمل)

روزدوم

 1. تمرین در ایستگاههای از پیش تعیین شده

 2. آزمون عملی

 3. امتحان کتبی

  4. ارزیابی

  اهداف دوره :

  توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش راهنمایان با تکیه بر تعامل و انتقال دانش و تجربه به منظور دستیابی به تعالی و انطباق با استانداردهای

  جهانی راهنمایی موزه در استانهای مختلف ایران

  نحوه سنجش میزان دانش کسب شده دانش پژوهای طی دوره :

  پیش آزمون و پس آزمون ، کار گروهی طی دوره ، تمرین عملی و اجرای نهایی در سایت