برگزاری کارگاه تکمیلی تکنیک ها و مهارت های تورگردانی در آوا پارسه (تئوری و عملی )
مدرس: رابین ذبیح مند