🔹موسسه آوا پارسه جهت حمایت از انجمن پویشگران نجات مرال برآن شد تا در جهت حفظ و صیانت از میراث پایدار جنگل های هیرکانی و گونه ی در خطر انقراض گوزن سرخ با شما دست در دست هم در خاموشی نگرفتن از بانگ های عاشقانه مرال در پهنه ی جنگل هیرکانی تلاش نماییم.

💠کلیه عواید حاصل از فروش به صندوق پویش نجات مرال اهدا شد.