جشن یلدانه با آواپارسه
با حضور استاد نصرالله هومند
پژوهشگر، منجم و تاریخ دان برجسته حوزه تبری
حافظ خوانی، پذیرایی و موسیقی
شنبه 30 آذر