بگشای دل و دیده به دیدار دماوند/

وز هر چه بجز اوست دمی دیده فرو بند

آراسته تا گردن، گیسوی دلاویز/

افراشته تا گردون، بالای برومند