• نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی
  • 5 الی 8 اسفند ماه
  • حضوری، مجازی