قابل توجه دانشجویان مدیرفنی، راهنمایان و راهنمایان بوم گردشگری

نتایج آزمون جامع مردادماه96 در سامانه سازمان قابل دسترسی می باشد.

جهانگردی و هتلداری آوا پارسه