لوح های آماده دوره توانمند سازی مدیران فنی دفاترمسافرتی

/, تورها وکارگاه های آموزشی/لوح های آماده دوره توانمند سازی مدیران فنی دفاترمسافرتی

اسامی لوح های آماده دوره توانمند سازی مدیران فنی دفاترمسافرتی

1-محمدجعفری 2- اسعد عزیز جلالی 3- روزیتا رضاپور جدیدی 4-عیسی عباسی 5- الهام صبوری 6-فرشته کاظمی نوا 7- فاطمه خانپور 8-صغری فرهادی 9-دلارام شعبانی 10-زهرا صادقی 11-سیده هانیه حسینی 12-سیده مرسانا موسوی 13-مرضیه مهدی زاده اردکانی 14-سلما هادیزاده 15-راضیه شفیعی 16-الیاس عرب 17-محمودامامی 18-دانیال رضایی 19-پیمان قاسمیان 20-مرضیه محمدخانی عمران 21- سید محمد حسین زاده 22- سید امین مطهری 23- ابوالفضل شریعتی نژاد 24- امیرحسین دلروز 25- عباسعلی صبوری 26- خدیجه پارسایی 27- علیرضا پورمردادی 28- سعید کمانگری

photo_2018-07-22_11-52-15

۱۳۹۷-۴-۳۱ ۰۷:۲۳:۲۶ +۰۰:۰۰