آشپزی ایرانی و فرنگی

1- زهرا دهقان 2- منیره عباسپور 3- صدیقه شکری

 

قنادی و شیرینی پزی

1- منیره عباسپور 2- صدیقه شکری

هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه