اسامی لوح های دوره ” تکنیک های راهنمایی در موزه ” : 1-کاظم حسن پور 2-مائده ابوحسینی درزی 3-بهزاد زروکی 4-الهام اشرفی 5-فاطمه طباطبایی 6-خدیجه پارسایی 7-زینب صفایی 8-زهرا ثقفی 9- زهرا ابراهیمی 10-شیوا ابراهیمی 11-رضا جمالی 12-مهرداد خراسانی 13-ندا رضایی 14-مژده سیاحیان 15-الهه مطلبی 16-پارسا سپهری 17-محدثه لطفی 18-سمیرا محمدی رئیسی 19-ناهید قلعه نوعی 20-سارا سلیمی امیده. جهانگردی وهتلداری پیشگامان آوا پارسه.