قابل توجه دانشجویان راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت فنی دفاتر مسافرتی

اسامی لوح های آماده دانشجویان در قسمت خدمات آموزشی قابل رویت می باشد.