قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری- آشپزی- قنادی و شیرینی پزی

اسامی لوح های آماده دانشجویان در قسمت خدمات آموزشی قابل رویت می باشد.