خواهشمند است فراگیرانی که در کارگاه های ذیل شرکت نموده اند

از شنبه مورخ 98/5/5

جهت دریافت لوح به مرکز آموزش مراجعه نمایند.

-گردشگری پایدار

-آداب و رفتار حرفه ای در صنعت مهمان نوازی و گردشگری

-نوآوری و فن آوری های جدید در گردشگری

-مبانی مدیریت کیفیت در صنعت گردشگری

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه