قابل توجه دانشجویان مدیر فنی و راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 

اسامی لوح های آماده دانشجویان در قسمت خدمات آموزشی قابل رویت می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه