كارگاه عملي كسب مهارت هاي زندگي

براي دانش آموزان مدرسه غير انتفاعي و تمام هوشمند پژوهش

توسط موسسه آموزش جهانگردي و هتلداري پيشگامان آوا پارسه

در مورخ 98/2/8 برگزار گردید.

کارگاه قنادی