به اطلاع فراگیران محترم می رساند دوره آموزشی محاوره زبان انگلیسی ویژه راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی، راهنمایان طبیعت گردی، راهنمایان بلد های محلی، مدیریت فنی دفاترمسافرتی وجهانگردی ومدیریت هتلداری

مدت کلاس: 20 جلسه

روزهای کلاس های هفته:

1-  راهنمایان ایرانگردی وجهانگردی                             شنبه ها         از ساعت 13 الی 14

2- راهنمایان طبیعت گردی و راهنمایان بلدهای محلی       شنبه ها         از ساعت 13 الی 14

3- مدیریت فنی دفاتر مسافرتی و جهانگردی                یکشنبه ها        ازساعت 13 الی 14

4- مدیریت هتلداری                                            سه شنبه ها       از ساعت 12 الی 13