قابل توجه متقاضیان دوره مدیریت هتلداری

/, دوره کوتاه مدت/قابل توجه متقاضیان دوره مدیریت هتلداری

دوشنبه مورخ 96/4/12 شروع دوره جدید مدیریت هتلداری می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه.

۱۳۹۶-۴-۴ ۰۹:۲۱:۲۰ +۰۰:۰۰