دوشنبه مورخ 96/4/12 شروع دوره جدید مدیریت هتلداری می باشد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه.