قابل توجه متقاضیان دوره آشپزی تخصصی

//قابل توجه متقاضیان دوره آشپزی تخصصی

چهارشنبه مورخ 96/04/07 شروع دوره جدید آشپزی تخصصی می باشد.

هتلداری جهانگردی پیشگامان آوا پارسه

۱۳۹۶-۴-۳ ۱۱:۴۲:۲۲ +۰۰:۰۰