تاریخ برگزاری آزمون: ۹۸/۶/۸

زمان ثبت نام: ۹۸/۵/۱۶ لغایت ۹۸/۵/۲۳

سایت ثبت نام: www.edutourism.ichto.ir