قابل توجه متقاضیان آزمون جامع

آزمون جامع مورخ 16 اسفند لغو گردیده است و در تاریخ 22 فروردین 99 برگزار خواهد شد. فراگیران می توانند روند ثبت نام و پرداختها را که در حال انجام بودند، تا 25 اسفند 98 ادامه دهند و سامانه آماده تکمیل روند می باشد.