دوشنبه مورخ 96/1/21 ساعت 14 کلاس برگزار می گردد.

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه