گروه بعدازظهر دوشنبه مورخ ٢٠ دي ماه كلاس برگزار نمي گردد