شنبه مورخ 96/4/31 ساعت 14 درس موزه داری، ساعت 16 درس شناخت صنعت ارائه میگردد.

جهانگردی و هتلدار ی آوا پارسه