شنبه مورخ 11 خرداد ۹۸

 

ساعت ۱۴ تا ۱۶ درس شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

ساعت ۱۶ تا ۱۸ درس هنر و معماری

ارائه می گردد.

 

موسسه جهانگردی و هتلداری پیشگامان آواپارسه