تاریخ آزمون آنلاین: روز شنبه مورخ 96/3/6

تاریخ آزمون شفاهی: روزهای سه شنبه و چهارشنبه 96/3/9 و 96/3/10 با تعیین وقت از طریق سامانه

تاریخ آزمون کتبی( ترجمه متن) : روز چهارشنبه 96/3/17 ساعت 10 صبح

آدرس سامانه علوم و فنون کیش: www.kish-ist.org

آدرس: ساری- انتهای خیابان معلم – روبه روی سازمان مدیریت و برنامه ریزی موسسه علوم و فنون کیش

شماره تماس ساری:32349987

تلفن و پشتیبانی علوم وفنون تهران: 88788366-88874786-86082029-021

جهانگردی وهتلداری پیشگامان آوا پارسه