احتراما اعلام میگردد از روز شنبه مورخ 99/4/28 الی چهارشنبه مورخ 99/5/8

کلاس های موسسه تشکیل نمی گردد.