تاریخ امتحانات ترم نیمسال 94-95:

از مورخه 95/10/13 لغایت 95/10/27 می باشد.