سه شنبه مورخ 98/7/2

ساعت 14 درس فناوری اطلاعات و ارتباطات

ساعت 16 درس بازاریابی فروش در هتل

ارائه می گردد.

جهانگردی هتلداری آواپارسه