گروه A  : شنبه مورخ 96/1/19 ساعت 16 کلاس برگزار می گردد.

گروه B : یکشنبه مورخ 96/1/20  ساعت 14/30 کلاس برگزار می گردد.

 

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه