دوشنبه مورخ 96/6/20 کلاس هتلداری برگزار نمی گردد.

جهانگردی و هتلداری آوا پارسه.