قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

/, دوره کوتاه مدت/قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

دوشنبه مورخ96/6/6 ساعت 14 درس آداب معاشرت و الگوی رفتاری،  ساعت 16 درس پذیرایی و تشریفات

جهانگردی و هتلداری آواپارسه

۱۳۹۶-۶-۶ ۰۶:۰۸:۵۱ +۰۰:۰۰