قابل توجه دانشجویان مدیریت هتلداری

سه شنبه مورخ 98/12/6

ساعت 14 درس مدیریت و نظارت بر تاسیسات فنی و مهندسی هتل

ساعت 16 درس بازاریابی و فروش در هتل ارائه می گردد.