آزمون داخلی دروس  مدیریت در هتل و فرانت آفیس  دانشجویان مدیریت هتلداری در مورخ 98/11/29 برگزار می گردد.