آزمون داخلی دروس  شناخت هتل و خدمات پشتیبانی و مدیریت و سرپرستی در هتل دانشجویان مدیریت هتلداری در مورخ 98/11/29 برگزار می گردد.