سه شنبه ساعت 14 درس فرانت آفیس

ساعت 16 درس مدیریت در هتل ارائه می گردد.