سه شنبه ساعت 14 درس شناخت هتل  و خدمات پشتیبانی

ساعت 16 درس مدیریت و سرپرستی  در هتل ارائه می گردد.