دوشنبه:

ساعت 14 درس حسابداری هتل

ساعت 16 درس فرانت آفیس

جهانگردی هتلداری پیشگامان آوا پارسه