سه شنبه مورخ 98/8/14

ساعت 14 تا 18 درس الگوهای رفتاری در هتل  ارائه می گردد.