سه شنبه مورخ 98/7/9

ساعت 14 تا 16 درس زبان تخصصی هتل

ساعت 16 تا 18  درس بازاریابی فروش در هتل

ارائه می گردد.