سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۵

ساعت ۱۴ درس تکنولوژی در هتل

ساعت ۱۶ درس رفتارسازمانی در هتل ارائه می گردد.